GEZE сграда

Общи фирмени условия

Общи фирмени условия

за доставки и услуги от компаниите GEZE

I. Сключване на договор

 В основата на всички сключени договори с GEZE са заложени настящите условия. Странични условия за покупка от страна на поръчващия важат само с наше писмено съгласие. Нашите оферти винаги са необвързващи. До договор се стига едва с нашето писмено потвърждение или чрез доставка. GEZE не се задължава, да противоречи еднозначно на нормите за договори и фирмените условия на партньорите си по договорите, дори когато в тези фирмени условия, валидността на същите е назована като изрично условие за сключването на сделка.  GEZE сключва договори изцяло въз основата на настоящите условия.  Тези общи фирмени условия важат както за тази сделка, така и за всички бъдещи сделки.

II. Цени и условия на плащане

1. Нашите цени са ex-works, включително натоварване, но без опаковане, транспорт и застрахователни разходи.

2. Менителници (полици) и чекове важат едва с осребряване респ. неоспоримо сторно като плащане. Менителници и чекове се приемат само като условно плащане. Менителници се приемат още само след писмено споразумение, че те отговарят на условията за отстъпка. Отбиви и други разходи за менителниците са за сметка на поръчващия от датата на дължимост на фактурата. Сконто при плащане с менителница не се допуска.

3. В случай, че GEZE установи след сключването на договора значително влошаване на финансовото състояние на поръчващия – без значение кога то действително е настъпило, GEZE има право да изисква предварителни плащания или гаранции, както и да откаже изпълнението на услугата до изппълнението на това изискване. Същото важи и в случай, че се забави с изпълнението на други задължения след сключването на договора, независимо  по каква правна причина.  При отказ от страна на поръчващия,  GEZE има право да се откаже от договора и да изиска обезщетение за неизпълнение.

III. Срок за доставка, просрочване на доставката

Сроковете за доставка са задължаващи само при писмено споразумение. Меродавен е моментът, доколкото писмено не е договорено друго, на предоставянето или изпращането. При просрочване на доставката поръчващият следва да посочи следващ срок от най-малко 3 седмици. В случай, че GEZE не изпълни доставката и след този срок, поръчващият има право да се откаже от договора. По-нататъшни претенции на поръчващия са основателни, само ако невременната доставка на  GEZE е настъпила поради груба небрежност. Във всеки случай, отговорността е ограничена до предвидените щети от момента на сключването на договора. GEZE си запазва правото да докаже по-малки щети.

IV. Запазване на право на собственост

1. Доставената стока остава собственост на  GEZE до пълното плащане, на всички изисквания от фирмените отношения с поръчващия, особено до осребряването респ. неопоримото сторно на всички чекове или полици. Доколкото стойността на полагащите се права на сигурност на GEZE надвишава с повече от 10 % размера на всички подсигурени претенции, GEZE предоставя по желание на партньора по договора една отговаряща част от правата ; GEZE има право да избира да предоставя различни осигурителни права.

2. Преработването или промяната на нашите стоки  се извършва винаги от GEZE като производител, без това да е наше задължение. Ако доставените от GEZE изделия се свържат или се комбинират с изделия на други доставчици или на поръчващия, така възниква право на съсобственост с GEZE върху нововъзнкналите изделия в размер на стойността от фактурата, плюс евентуални лихви за просрочване или претенции за обезщетение.

3. Докато нашият партньор по договора не е в просрочие на плащането, има право да преработва и да се разпорежда (преписва, преотстъпва, продава) запазената (задържаната) стока в съответствие с правилата на фирмените отношения.

Залози и прехвърляне на правото на собственост върху кредитора не се допускат.  При залози, конфискации или др. разпоредби и намеси на трети лица партньора по договора следва да уведоми GEZE незабавно.

Произлезлите от по-нанатъшната продажба на запазената стока претенции към трети лица (печалба от продажбата) ще бъдат предоставени  на GEZE предварително от купувача (поръчващия) под формата на залог (обезпечение) само на дялове (частично), при препродажба след преработка или смесване.

4. Налагането на запор на запазената стока или нейното обратно изкупуване въз основа на запазване на собствеността не означава оттегляне от договора. Всички разходи за вземането назад и използването на предмета на договора са за сметка на купувача.

V. Приемане (окончателно одобрение) на извършената услуга/Пускане в експлоатация

1. Доколкото GEZE вгражда или монтира доставените изделия при поръчващия или при трети лица, трябва да се състои приемане на извършената услуга преди поръчващия или трети лица да ги използват. Ако пускането в експлоатация се извърши без съгласието на GEZE или без предварително приемане на извършената услуга, то тази услуга се счита за приета. Срокът за приемане следва да е непосредствено след монтажа или вграждането на доставените от GEZE части или съоръжения, най-късно 14 дни преди пускането в експлоатация.

2. GEZE може да изиска по всяко време от поръчващия, съблюдавайки срокът от 14 дни, да се извърши приемане на предоставените услуги. Това важи и в случай че, поръчващия или трети лица не се извършили още напълно техните услуги по същото строително намерение ( ако поръчващият откаже да участва в изисканото от GEZE приемане според определения срок или поръчващият откаже да състави приемен протокол, приемането на услугите се счита за извършено).

VI. Отговорност за дефекти по изделията (гаранция)

1. Ако доставената от GEZE стока има повреди или липсващи части, то GEZE трябва по свой избор или да я подобри или да достави друга, заместваща стока. Ако подобрението или заместването се провали, поръчващият има право, доколкото става дума за значителен дефицит, да прекрати договора или да изиска намаляване на цената.

Ако се установи, че дадените от GEZE гаранции за устойчивост или свойства  не отговарят на истината, поръчващият е в състояние вместо едно от горепосочение права, да изиска обезщетение, доколкото GEZE е причината за този дефект.

2. Рекламации за дефекти във връзка с вида, качеството и количеството трябва да се подадат писмено към GEZE при очевидни дефекти на момента, или най-късно до 10 календарни дни. Началото на срока е според описанието в авзац 5.

3. GEZE не поема отговорност за дефекти при неспазване на своите валидни във всеки случай правила за монтаж и настройка, респ. правилата на снабдителите, с чиито продукти се свързват нашите такива. Същото важи при самоволната промяна на настройките от поръчващия или от трети лица.

4. Ако е налице навременна и оправдана рекламация за дефекти, то поръчващият може да упражни гореспоменатите права. По-нататъшни претенции от страна на поръчващия, също  по-нататъшни претенции за обезщетение не са оправдани, докато не се докаже поне груба небрежност от страна на GEZE. В  този случай отговорността се свежда до средната стойност на щетите от момента на сключване на договора, предвидимите и характерни за договора щети.

5. Срокът на отговорността за дефекти за доставени от GEZE продукти или извършени услуги , също доколкото могат да се квалифицират като дейности по даден строеж, възлиза на 24 месеца. Този срок започва от доставката на продуктите с датата на доставката, при строителни и дейности на преработка и обработка – от датата на приемането на услугата. В случай, че автоматичните съоръжения и продуктите от техниката за безопасност не подлежат на редовно, годишно техническо обслужване от страна на  GEZE в рамките на сключен до 3 месеца от пускането в експлоатация договор за техническо обслужване с GEZE, то отговорността за дефекти при автоматичните съоръжения и продуктите от техниката за безопасност  се намалява на 12 месеца от пускането в експлоатация.

При вратите за евакуация, предпоставка за срок на отговорност за дефекти от 24 месеца е техническото обслужване на вратите 2 пъти годишно от GEZE или от оторизиран негов партньор.

VII. Консултиране за експлоатация

1. Нашето устно и писмено консултиране за експлоатация би трябвало да изясни на поръчващия възможно най-доброто приложение на продуктите ни. Това не освобождава поръчващия от задължението да се убеди сам в приложението на нашите продукти за желаната от него цел. Поръчващият се задължава да предаде нашето устно и писмено консултиране за експлоатация на лицата, които в крайна сметка носят отговорност.

2. В случай, че поръчващият счита консултирането за експлоатация на GEZE за неправилно, то той трябва незабавно след установяването на евентуалното нарушение на задълженията да го изложи в писмена форма. За този случай са меродавни правилата от точка VI. Както при останалите съпътстващи задължения, GEZE носи отговорност в назованите случаи, само при груба небрежност. Във всеки случай отговорността се свежда до предвидимите щети към момента на сключване на договора. GEZE си запазва правото да докаже по-малки щети.

VIII. Без право на представителство от монтьорите

Нашите монтьори или длуги възложени от нас с монтажа лица, не са упълномощени да приемат оплаквания за дефекти или да дават задължаващи обяснения за рекламации с ефект за и против GEZE. Те не са и упълномощени да приемат устни поръчки или да предпримат промени и допълнения по договора.  Нашите монтьори не са упълномощени да приемат парични средства за GEZE – освен при условие на представяне на писмено инкасо-пълномощно.

IX. Документи

 Изображения, чертежи и др. документи, които GEZE предоставя на своите клиенти, остават собственост на GEZE . В този смисъл са запазени авторските права.

X. Място на изпълнение, приложимо право и отговорен съд

1.Място на изпълнение на нашите доставки и услуги е съответното място на предаване на стоката, а мястото на плащане на поръчващия – седалището на GEZE в Леонберг.

2. Важи правото на Федерална Република Германия. Ако поръчващият има седалище в чужбина и ако доставката е за чужбина , се прилага най-напред конвенцията на ООН за   договорите за международна продажба на стоки (CISG) от  11.04.1980 - алтернативно немското право, доколкото CISG не съдържа съответните разпоредби.

3.  За спорове от всякакъв вид на поръчващия с GEZE от това договорно взаимоотношение отговаря според тежестта на спора Районният съд в Леонберг или Окръжният съд в Щутгарт. При доставки в чужбина GEZE може по свой избор да подаде жалба в съда според седалището на поръчващия или в столицата на страната, в която вторият има седалище.

XI. Други

В случай, че една  от разпоредбите на тези общи фирмени условия за доставки и услуги  загуби своята валидност, то това не оказва влияние върху валидността на останалите разпоредби.

GEZE GmbH
Съд на регистрация: Районен съд Щутгарт номер на вписването 250329
състояние: 13.08.2009