Печат

GEZE България ЕООД
Офис на търговското представителство
Бизнес център Комфорт, офис 16
ул. Бяло поле № 3.
1680 София
България

Тел.: +359-2-470-4373
Факс: +359 247 062 62
Имейл: office-bulgaria@geze.com
Интернет страница www.geze.bg

ЕИ обшност, номер по ДДС BG205081766
корпоративен регистрационен номер UIN:205081766

Изпълнителен директор Томас Корб

Юридическа информация

Отговорност

GEZE поема пълна отговорност за обезщетение в съответствие със законовите разпоредби в случай на нарушение на задълженията, което може да бъде приписано на GEZE въз основа на умишлена или груба небрежност. Ако възникне нарушение на задълженията, което може да бъде приписано на GEZE, се дължи на обикновена небрежност и ако съществено договорно задължение е било виновно нарушено, отговорността за обезщетение е ограничена до предвидимите щети, които обикновено възникват в подобни случаи. Съществените договорни задължения включват съответните основни договорни задължения, както и други договорни (вторични) задължения, които в случай на виновно нарушение на задължението могат да застрашат постигането на целта на договора. Всякаква по-нататъшна отговорност се изключва. Независимо от това, пълната отговорност от страна на GEZE остава незасегната съгласно разпоредбите на закона за отговорността на продуктите. Отговорността поради нараняване, водещо до опасност за живота, тялото и здравето, също остава незасегната. Освен това, пълната отговорност на GEZE остава в пълна сила в случай на поемане на гаранции или умишлена измама от GEZE.

Не можем да гарантираме, че информацията, която предоставяме на нашия уебсайт GEZE, е правилна, пълна или актуална. Използването на тази информация и данни е на единствения риск на нашите клиенти и потребители. Не поемаме отговорност за щети, причинени на нашите клиенти и потребители в резултат на използването на тази информация и данни.

Допълнителни бележки

GEZE е законово защитена търговска марка и не е разрешено да се променя или премахва.
Оформлението и съдържанието на всякакви изтегляния не могат да бъдат променяни.

Всички използвани изображения/снимки трябва да бъдат публикувани, като се използва следната индикация: ©GEZE GmbH.

Логото GEZE може да се показва само в съответствие с указанията за CI.

Защита на данни

Пълна информация относно защитата на вашите лични данни в GEZE можете да намерите тук

Научете повече за защитата на данните в GEZE

GEZE GmbH

Управление

Андреа-Александра Албер
Марк Филип Албер
Сандра Даниела Албер
Томислав Ягар

Председател на Надзорния съвет

Томас Келер

Регистрационен съд местния съд в Щутгарт, HRB 250329
№ по ДДС: DE 184430446

Централен офис, администрация, консултантски и технологичен център

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Германия

Телефон: +49-7152-2030
Факс: +49-7152-2033-10

Имейл: info.de@geze.com
Интернет: www.geze.com