Общи срокове и условия

Следните условия се прилагат изключително за правни сделки, които не включват крайни потребители:

Общи срокове и условия за доставки и услуги от компаниите GEZE

1. Обхват

1.1 Следните Общи срокове и условия („T&C“) се прилагат за всички транзакции между GEZE GmbH (наричана по-долу „GEZE“), включително нейните дъщерни дружества и клонове, с изключение на GEZE Service GmbH, и съответния договорен партньор.

1.2 Тези срокове и условия се прилагат изключително за компании, както са определени в раздел 14 BGB (Граждански кодекс на Германия) или за юридически лица по публично право и публично-правни специални активи, както са определени в раздел 310 (1) BGB.

1.3 Срокове и условия от страна на партньора по договора, които се различават, противоречат или допълват тези условия, се прилагат само с писмено съгласие от GEZE. GEZE няма задължение да възразява изрично срещу договорни форми или условия на договарящи партньори, дори ако тези общи срокове и условия посочват, че тяхната валидност е изрично условие за сключване на сделка.

1.4 Тези срокове и условия се прилагат за тази сделка, както и за всички бъдещи сделки.

1.5 За договори, свързани със софтуерни продукти, допълнително се прилагат срокове и условия, уреждащи трансфера и лицензирането на софтуер. До тях може да се получи достъп в интернет на https://www.geze.de/de/agb и да бъдат изтеглени като файл.

2. Сключване на договор

2.1 Ценовите предложения от GEZE винаги подлежат на промяна и са необвързващи. Поръчката или въвеждането в експлоатация от партньора по договора се считат за обвързваща договорна оферта.

2.2 Договор се сключва само при получаване на електронното потвърждение на поръчката от GEZE или чрез доставка или изпълнение на услугата.

3. Цени, условия на плащане и анулиране на поръчка

3.1 Нашите цени се прилагат франко завода (EXW, Incoterms 2020), включително товарене и плюс законово приложимия ДДС, но не включват разходи за опаковка, транспорт и застраховка.

3.2 Нашите цени са без отстъпки. Приспадането на отстъпка е разрешено само въз основа на писмено споразумение.

3.3 GEZE си запазва правото да поиска предварително плащане плюс ДДС. В противен случай фактурите се заплащат изцяло в рамките на 14 дни от датата на получаване на касовата бележка за фактурата/фактурата, освен ако не е уговорено друго писмено.

3.4 Ако има съществено влошаване на финансовото състояние на партньора по договора или такива обстоятелства съществуват при сключването на договора, но станат известни едва впоследствие, GEZE може, след като разбере за тази ситуация, да поиска авансови плащания или обезпечения и да откаже изпълнението, докато не бъде изпълнено това изискване.

3.5 Фактурирането на доставките и услугите се извършва директно между партньора по договора и GEZE. GEZE ще прехвърли други бъдещи искове, които възникнат в резултат на допълнителна работа от нашето дъщерно дружество, GEZE Service GmbH, по време на монтажа на въвеждане в експлоатация, по-специално допълнителни разходи поради пропусната предварителна работа и допълнения, на GEZE Service GmbH, която изрично е приела това прехвърляне. Страната-партньор по договора е наясно с посоченото възлагане. Страната-партньор по договора трябва да повдига възражения срещу прехвърлени искове пред GEZE Service GmbH като дружество-изпълнител и титуляр на вземанията.

3.6 GEZE си запазва правото да променя договорно определените цени чрез писмено уведомление за изменение, предмет на 3-месечно предизвестие до края на месеца, ако производствените и енергийните разходи, както и покупните цени на GEZE за оборудване или резервни части, или заплатите като значителен компонент, като разходи за техническа поддръжка и ремонт, се променят или се въведат нови данъци или обществени такси, които засягат договора. Цените ще се променят съответно при промяна на законовата ставка на ДДС. Увеличения на цените са възможни само за (основни) споразумения, които вече са сключени в рамките на горепосочените увеличения на цените и разходите. Ако в рамките на една година се приложат увеличения на цените с общо над 20%, е необходимо съгласието на партньора по договора за частта над 5%. В случай на увеличение над 5%, съгласието ще се счита за дадено, ако партньоръ по договора не упражни предоставеното му право на прекратяване в рамките на 14 дни от обявяването на увеличението и GEZE изрично се позовава на това в обявяване на увеличението. Срокът за прекратяване на това специално право на прекратяване от страна на партньора по договора е 2 календарни месеца до края на месеца.

3.7 В случай на „анулиране на добра воля“ и връщане на продукта на GEZE или „безплатно прекратяване“ съгласно раздел 648 BGB и раздел 8 VOB/B (Процедури на германски договор за строителство) на поръчката от партньора по договора, когато GEZE не е виновна страна, фиксирана ставка без 10% от нетната сума на фактурата за други разходи и пропуснати ползи се начислява на партньора по договора за анулирането или прекратяването. Това не засяга нито правото на партньора по договора да докаже, че няма или има значително по-малки загуби, нито правото на GEZE да предяви по-високи искове за обезщетение в конкретни случаи. Това също не засяга правото на възнаграждение за работата и услугите, предоставени от GEZE на партньора по договора до прекратяване или анулиране на договора съгласно договорените договорни цени.

3.8 Партньорът по договора няма право да откаже пълната доставка и/или услуга, ако само части от пълната доставка/услуга се различават значително от договореното качество/количество/и т.н.

4. Срок на доставка, просрочване на доставка, разходи за съхранение

4.1 Сроковете за доставка са задължаващи само при писмено споразумение. Меродавен е моментът, доколкото писмено не е договорено друго, на предоставянето или изпращането. В случай на просрочване на доставката, договорният партньор трябва да определи удължаване с най-малко две седмици. В случай, че GEZE не изпълни доставката и след това удължаване на срока, договорният партньор има право да се откаже от договора.

4.2 Всички искове за щети, направени от партньора по договора, са предмет на условията, посочени в клауза 9. GEZE си запазва правото да докаже по-малки щети.

4.3 Ако доставката и/или договорената дата за въвеждане в експлоатация/монтаж се просрочат по искане на партньора по договора или по причини, за които GEZE не носи отговорност, с повече от 3 седмици от уведомлението за готовност за доставка или при доставка на материала до договорено място, GEZE може да начисли разходи за съхранение в размер на 1% от стойността на поръчката за всеки месец или част от него, но не повече от общо 5%. И двете договорни страни си запазват правото да видят доказателства за по-високи или по-ниски разходи за съхранение. Ако GEZE съхранява материали в GEZE Service GmbH или в помещения на трети страни (например превозвачи), GEZE може по свое усмотрение да поиска действително направените разходи за съхранение.

4.4 В случаите, определени в точка 4.3, GEZE си запазва правото да приспадне стойността на стоките два месеца след доставката на материала до уговореното място, при условие че стоките все още не са били отменени за монтаж. Ако GEZE поиска от партньора по договора да поеме доставката на стоките, партньорът по договора трябва да ги вземе или да организира събирането им незабавно. Транспортните разходи ще бъдат начислени на партньора по договора.

5. Изпълнение на услуги

5.1 Услугите се предоставят в съответствие с договорните споразумения и съгласно общоприетите инженерни правила, приложими към момента на сключване на договора.

5.2 Работата по монтажа и въвеждането в експлоатация се извършва от GEZE Service GmbH, сервизен партньор, ангажиран от GEZE Service GmbH или от експертен изпълнител, ангажиран от GEZE. Работа, която по искане на партньора по договора трябва да бъде извършена извън нормалното работно време на GEZE Service GmbH, трябва да бъде заявена най-малко 4 седмици предварително. Тези работни часове дават право на GEZE да начислява допълнителни такси за удължено време, като нощни, официални празници, събота и неделя при по-високи ставки.

5.3 Освен ако не е уговорено друго, резервните части, материали и консумативи не са включени в заплащането и могат да бъдат таксувани допълнително от GEZE. Освен ако не е договорено друго или не е предвидено в закона, изхвърлянето на дефектни или демонтирани части не е включено в обхвата на услугите и по този начин се заплаща допълнително.

5.4 Допускат се несъществени или незначителни отклонения и леки промени от договореното качество, доколкото такива промени в предмета на договора са разумни за партньора по договора. По-конкретно, подобренията в съответствие с най-съвременните науки и технологиите, техническите промени, подобренията в дизайна и избора на материали се считат за разумни промени.

5.5 С настоящото договорният партньор възлага на GEZE да извърши всяка пропусната или извъндоговорна, но необходима предварителна работа на място, необходима за постигане на пълно, бездефектно и/или навременно производство на работата и която съответства на действителния или предполагаемия интерес на партньора по договора, до максимална сума от €150,00 (нето) без предварителна консултация между страните. При завършване на работите GEZE или GEZE Service GmbH информират партньора по договора за съдържанието, обхвата, необходимостта и направените разходи. GEZE Service GmbH ще начисли разходите за тези допълнителни разходи директно на партньора по договора или чрез възлагане съгласно точка 3.5, или чрез независимо въвеждане в експлоатация на GEZE Service GmbH от партньора по договора.

5.6 Ако монтажът или въвеждането в експлоатация не са възможни поради пропусната предварителна работа на място, въпреки че работата и услугите, дължими по договор от GEZE, са предоставени, GEZE може да начисли допълнителните разходи за отстраняване на проблема на партньора по договора или да отложи монтажа, докато проблемът/притесненията бъдат отстранени. Произтичащите разходи ще бъдат поети от партньора по договора. GEZE Service GmbH ще таксува партньора по договора за това в съответствие с възлагането по точка 3.5. Предварителната работа на място е минимална предварителна работа, за която GEZE или GEZE Service са уведомили партньора по договора като част от въвеждането в експлоатация.

5.7 При необходимост от издигане на скеле или помощни средства за катерене за извършване на работа и предоставяне на услуги, одобрените и изпитани скеле и помощни средства за катерене се предоставят на място от партньора по договора за работни височини над 3 метра.

6. Запазване на право на собственост

6.1 Доставената стока остава собственост на GEZE до пълното плащане, на всички изисквания от фирмените отношения с партньора по договора. Доколкото стойността на полагащите се права на сигурност на GEZE надвишава с повече от 10% размера на всички подсигурени претенции, GEZE предоставя по желание на партньора по договора една съответна част от осигурителните права. GEZE има право да избира да предоставя различни осигурителни права.

6.2 Всяко преработване или промяна на нашите стоки се извършва винаги от GEZE като производител, но без това да е наше задължение. Ако доставеното от GEZE изделие се свържи или се комбинира постоянно с изделия на други доставчици или на партньора по договора, така възниква право на съсобственост с GEZE върху нововъзнкналите изделия в размер на стойността от фактурата, плюс евентуални лихви за просрочване или претенции за обезщетение.

6.3 Докато нашият партньор по договора не е в просрочие на плащането, той има право да преработва и да продава задържаната стока в съответствие с правилата на фирмените отношения. Залози или прехвърляне на правото на собственост върху кредитора не се допускат. При залози, конфискации или др. разпоредби и намеси на трети лица партньорът по договора следва да уведоми GEZE незабавно. Произлезлите от по-нататъшната продажба на запазената стока претенции към трети лица (печалба от продажбата) ще бъдат предоставени на GEZE предварително от купувача (поръчващия) под формата на залог (обезпечение) само на дялове (частично), при препродажба след преработка или смесване.

7. Приемане

Доколкото GEZE вгражда или монтира доставените изделия при партньора по договора или при трети лица, трябва да се състои съвместно приемане, преди партньорът по договора или трети лица да ги използват. Ако няма представител на партньора по договора на обекта, който е упълномощен да приеме към момента на завършване, двете страни си запазват правото да поискат съвместно приемане на работата и услугите в рамките на допълнителен период от 12 дни от получаване на уведомлението за завършването от партньора по договора. Ако не е поискано приемане или ако партньорът по договора не отговори на горепосоченото уведомление, работата и услугите се считат за приети след изтичането на допълнителния период. Ако стоките и услугите се използват без приемане или предварително писмено съгласие от GEZE, изпълнението също ще се счита за прието.

8. Отговорност за дефекти

8.1 Ако дадено изделие, доставено от GEZE, е дефектно, GEZE трябва по свое усмотрение да поправи или замени изделието. Ако подобрението или заместването се провали, партньорът по договора има право, доколкото става дума за значителен дефект, да прекрати договора или да изиска намаляване на цената.

8.2 Рекламации относно вид, качество и количество, когато дефектът е очевиден, трябва да бъдат съобщени на GEZE незабавно в писмена форма и най-късно в рамките на 10 календарни дни от получаване на стоката на местоназначението. Ако уведомлението за дефект е оправдано и е било установено в срок, страната партньор по договора може да упражни посочените по-горе права.

8.3 Разходите за изпитване и последващо изпълнение, по-специално транспортни разходи, пътни разходи, разходи за превоз, разходи за труд и материали, както и разходите за демонтаж и монтаж, се поемат или възстановяват от GEZE само в съответствие с условията на законовите разпоредби, ако в действителност има дефект. GEZE може в противен случай да поиска от партньора по договора възстановяване на разходите, направени от неоправдано искане за коригиране (по-специално разходи за тестване и пътуване).

8.4 Отговорността за дефекти на материали (гаранция) отпада, ако партньорът по договора промени или инструктира трето лице да промени предмета на договора без съгласието на GEZE, което прави отстраняването на дефекти невъзможно или неоправдано затруднено. Неправилното съхранение, доставка, инсталиране и използване или програмиране от страна на партньора по договора също представляват такава промяна. Партньорът по договора във всички случаи поема допълнителните разходи, направени за коригиране на дефекти в резултат на промяната.

8.5 Ако е възможно от страна на производството и когато партньорът по договора за връщане, трябва да се създаде доклад за жалба на клиента (Q доклад) за дефектния продукт и дефектният продукт да бъде изпратен на GEZE. В противен случай партньорът по договора трябва да докладва писмено всяка жалба до GEZE в съответствие с инструкциите на GEZE относно уреждането на рекламации. В случай на доставки на резервни части, партньорът по договора връща дефектните изделия на GEZE в съответствие със законовите разпоредби.

8.6 Ако върнатият продукт е дефектен, GEZE си запазва правото да го бракува за своя сметка. С настоящото партньорът по договора се отказва от правата си на собственост по отношение на дефектните части и продукти, върнати на GEZE в съответствие с процеса, посочен в точка 8.5, както и дефектни продукти, демонтирани директно на място.

9. Отговорност и компенсация

9.1 GEZE отговаря за обезщетение без ограничения в съответствие със законовите разпоредби, ако нарушението на задълженията, дължащо се на GEZE, се дължи на умишлена или груба небрежност. Ако нарушение на задълженията, дължащо се на GEZE, се дължи на обикновена небрежност и ако съществено договорно задължение е било виновно нарушено, отговорността за обезщетение е ограничена до предвидимите щети, които обикновено възникват в подобни случаи. Съществените договорни задължения включват съответните основни договорни задължения, както и други договорни (вторични) задължения, които в случай на виновно нарушение на задължението могат да застрашат постигането на целта на договора. Всякаква по-нататъшна отговорност се изключва. Въпреки това, пълната отговорност на GEZE съгласно разпоредбите на немския Закон за отговорността за продукти остава незасегната. Отговорността поради нараняване, водещо до опасност за живота, тялото и здравето, също остава незасегнато. Освен това, пълната отговорност на GEZE остава в пълна сила в случай на поемане на гаранции или умишлена измама от GEZE.

9.2 Когато отговорността за вреди срещу GEZE е изключена или ограничена, това важи и по отношение на личната отговорност за вреди на служителите, персонала, представители и агенти.

9.3 Описанията на продуктите, които са предмет на индивидуалния договор или са публикувани открито от GEZE (особено в каталози или на уебсайта на GEZE), служат само за описване на продукти със среден размер и качество и не представляват споразумение за качество. GEZE не поема отговорност за публични изявления на други трети страни (например рекламни претенции). GEZE не издава никакви гаранции в правния смисъл (по-специално гаранции за качество и дълготрайност съгласно раздел 443 BGB и други подобни).

10. Давност

10.1 Срокът на давност е обикновено една година,

  • за разлика от раздел 438 (1)(3) BGB за искове, дължащи се на материал и дефекти по същество, за разлика от
  • Раздел 634 a(1)(1) BGB за работа, чийто успех се състои в производството, обслужването или промяната на изделие или в предоставянето на услуги за планиране и наблюдение за тази цел.

10.2 Законовите условия на раздели 438 (1) (2), 479 (1), 634 a) (1) (2) BGB остават незасегнати.

10.3 Срокът започва да тече за доставки на изделия от датата на доставка, а за работа или услуги от датата на приемане.

10.4 За системи и продукти, при които техническата поддръжка оказва влияние върху безопасността и функционирането, е възможно да се удължи срокът на давност, при условие че партньорът по договора реши да прехвърли поддръжката на GEZE Service GmbH чрез сключване на договор за обслужване в рамките на 3 месеца след въвеждане на системата в експлоатация. В този случай ще се прилагат сроковете на давност договорени в сервизния договор. Дали техническата поддръжка засяга безопасността и функционирането зависи от съответните продуктови спецификации на GEZE.

11. Технически съвети за приложение

11.1 Нашите технически съвети за приложение, както устни, така и писмени, имат за цел само да предоставят на партньора по договора описание на оптималното използване на нашите продукти. Това не освобождава партньора по договора от задължението му да извършва собствени тестове, за да гарантира пригодността на нашите продукти за целта, предвидена от него. Партньорът по договора гарантира, че нашите устни и писмени съвети за техническо приложение се предават на лицата, които носят крайна отговорност.

11.2 Ако страната партньор по договора обвинява GEZE в неправилен съвет за техническо приложение, поръчващият трябва да заяви това писмено веднага след установяване на възможното нарушение на задълженията. В този случай разпоредбите, посочени в клауза 9, са определящият фактор. Във всички случаи отговорността е ограничена до щетите, предвидими към момента на сключване на договора, освен ако GEZE умишлено не е нарушила задълженията си. GEZE си запазва правото да докаже по-малки щети.

12. Без право на представителство от монтьорите/техниците

Монтьорите/техниците на GEZE Service GmbH или други лица, упълномощени от GEZE да извършат инсталацията, нямат право да приемат известия за дефекти или да правят обвързващи изявления с действие за и против GEZE. Те не са упълномощени да приемат нито устни поръчки, нито да извършват промени и допълнения по договора. Монтьорите/техниците нямат право да приемат плащания за GEZE – освен ако нямат писмено нареждане за събиране на плащане.

13. Документи

Изображения, планове, чертежи и други документи, които GEZE предоставя на партньора по договора, остават собственост на GEZE. В това отношение всички авторски права продължават да са запазени. Препращането, възпроизвеждането или публикуването на тези документи изисква изричното писмено съгласие на GEZE. GEZE не носи отговорност за дефекти или повреди, произтичащи от документите, предоставени от партньора по договора.

14. Права на прихващане и задържане

Партньорът по договора си запазва правото на прихващане само ако неговите насрещни искове са законно уважени или неоспорени. Партньорът по договора си запазва правото на задържане само доколкото насрещният иск се основава на същото договорно отношение.

15. Форсмажорни обстоятелства

Ако възникнат непредвидими събития или обстоятелства без вина, които нито са в зоната на влияние на GEZE, нито могат да бъдат предотвратени от GEZE, например природни бедствия, трудови спорове, недостиг на суровини и енергия, вълнения, войни или терористични конфликти, щети от пожар , наводнения, епидемии, пандемии, официални мерки или всички други случаи на непреодолима сила, GEZE си запазва правото да отложи договорната работа и услуги за времето на прекъсването или да се откаже от договора частично или изцяло поради неизпълнена част от договора, доколкото GEZE не е поело риска за поръчката. В рамките на разумното, GEZE информира партньора по договора за възникването и – доколкото е възможно – за продължителността на събитията.

16. Условия за износ

16.1 В случай, че след приемане на поръчка GEZE открие обстоятелства и информира незабавно и достоверно партньора по договора, които оправдават предположението за съществуващо или бъдещо нарушение на националните или международни разпоредби за износ и американското законодателство за износ или каквито и да било нужди от одобрение, GEZE с настоящото предоставя по взаимно съгласие разумен срок за по-нататъшно разглеждане. Възникването на всяко забавяне на изпълнението се изключва по взаимно съгласие за периода на този период на проверка и всеки изискван процес на одобрение. Ако изискваното одобрение не бъде предоставено или не може да бъде получено по други причини, GEZE си запазва правото да откаже изпълнението и да се откаже от договора.

16.2 Партньорът по договора няма да използва доставените стоки нито за военни, нито за ядрени цели от какъвто и да е вид, нито ще продава тези стоки на трети страни с гореспоменатите крайни приложения или по друг начин да ги предоставя на трети страни пряко или косвено. По искане на GEZE, договорният партньор изпраща оригиналите на съответните документи за крайна употреба във формата, определена от Федералната служба за икономика и експортен контрол (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA) без забавяне, но не по-късно от 10 работни дни (от понеделник до събота).

16.3 Спазването и прилагането на съответните условия за износ и други закони на страната на договорния партньор и на страната, където трябва да се извършат доставките, е отговорност на партньора по договора. При сключване на договора, партньорът по договора уведомява GEZE писмено за характеристиките, които произтичат от тези условия. В случай на неспазване на условията на параграфи по-горе, партньорът по договора носи отговорност пред GEZE за всички щети и с това обезщетява GEZE външно от произтичащи претенции от трети страни. 

17. Защита на данните и поверителност

17.1 Партньорът по договора може да получи декларациите за защита на личните данни относно обработката на лични данни чрез следната връзка: https://www.geze.com/de/datenschutz. Ако партньорите по договора нямат достъп до интернет, GEZE изпраща декларацията за защита на данните по пощата при поискване.

17.2 Партньорът по договора се задължава да третира информация, като данни, планове, чертежи, знания, изчисления и опит, като фирмени и оперативни тайни („поверителна информация“), която е получил пряко или косвено в рамките на сътрудничеството с GEZE, като поверителни и да не ги прави достъпни за трети лица и да ги използва изключително за изпълнение на този договор. 

17.3 Партньорът по договора трябва да гарантира спазването на това изискване, включително от наетите от него лица (служители и одобрени от GEZE представители), при което групата от участващи лица трябва да бъде съответно малка (на база необходимост да се знае). Ако тези лица трябва да бъдат включени, те са задължени да спазват същия обхват на поверителност, както е посочено тук.

17.4 Задължението за поверителност не е приложимо, доколкото нотифицираната информация и документи

- са вече публични (общоизвестни, част от най-новите технологични разработки),

- са били вече известни на партньора по договора към момента на уведомлението или 

- са били впоследствие съобщени от трета страна без задължително задължение за поверителност, или 

- трябва да бъдат публикувани въз основа на официална или съдебна заповед.

Партньорът по договора носи тежестта на доказване, ако има изключение в задължението за поверителност, и незабавно информира GEZE за всяко задължение за публикуване. 

17.5 Ако поверителна информация бъде предадена на партньора по договора, тя остава собственост на GEZE. Прехвърлянето на трети лица е забранено, както и доставката на обекти съгласно тези чертежи, модели и т.н. Информацията може да се предоставя на трети лица само след получаване на предварително съгласие на GEZE или въз основа на официално задължение. В този случай GEZE трябва да бъде информирана незабавно.

17.6 Задължението за неразкриване е приложимо и ако договорът относно сътрудничеството не се осъществи. Партньорът по договора трябва да върне изцяло и незабавно всички документи на GEZE, които е получил въз основа на сътрудничеството, без да бъде молен. Цифровите документи, включително всички създадени файлове и копия, трябва да бъдат изтрити, като доказателствата се предоставят на GEZE при поискване. 

18. Промени на сроковете и условията

GEZE си запазва правото едностранно да изменя тези Срокове и условия. В този случай GEZE ще информира писмено или по електронен път напълно партньора по договора за съответните промени в Сроковете и условията. Ако партньорът по договора не отхвърли изменените Срокове и условия в срок от 30 календарни дни от получаване на уведомлението за изменение на Сроковете и условията, мълчанието на партньора по договора ще се счита за съгласие с правната последица, че всички изменения стават валидни.

19. Място на изпълнение, приложимо право и юрисдикция

19.1 Място на изпълнение на нашите доставки и услуги е съответното място на изпращане на стоките или договореното място на доставка или монтаж, мястото на плащане от страна по договора е централния офис на GEZE в Леонберг.

19.2 Този договор се урежда от законите на Германия. Ако главният офис на страната партньор по договора е в чужбина и ако доставката се извършва в страна, различна от Германия, се прилага Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG) от 11 април 1980 г. или германското законодателство, когато CISG не съдържа съответните разпоредби.

19.3 Когато договорните страни са дружества, юридически лица на публичното право или собственици на специални публичноправни активи и в зависимост от стойността на иска, районният съд на Леонберг или окръжният съд на Щутгарт имат изключителна юрисдикция по всеки спор между договорен партньор и GEZE, произтичащи от това договорно отношение. В такива случаи GEZE може по свое усмотрение да заведе иск в седалището на партньора по договора.

GEZE GmbH

Регистрационен съд в местния съд в Щутгарт, HRB 250329
Версия: Януари 2021 г.